Rodokmen člověka od Adama po Ježíše

DatumKolik let žilKolik bylo jeho otciJméno
-4004
  Stvoření světa
-4004930
Adam(a Eva)

Kain (první vrah, zabil Abela, byl vyhnán z lidského společenství)

Abel (první mučedník - byl zabitý bezdůvodně)
-3874912130Set (Šét)
-3769905105
Enos (Enóš)
-367991090
Kainan (Kénan)
-360989570
Mahaleel (Mahalalel, Malelehel, Maleleel)
-354496265
Járed (Jered, Jared)
-3382365162
Enoch (Henoch, byl nanebevzatý, protože "chodil s Bohem")
-331796965
Matuzalém (Metúšelach, Matusalem, nejstarší člověk vůbec, česky lidově známý jako Metuzalém)
-3130777187
Lámech
-2348
  Potopa v Noeových 600 letech a Semových 100 letech
-2948950182
Noé (Noe)

Jafet (Jefet, zakladatel Tel-Avivu - jeho historická část se jmenuje Yaffo, dříve Jafa)

Javan (Ion, první Evropan, Řek)

Cham (Chám, Chámova říše-Egypt, za jeho hřích zlořečil Noe jeho synovi Kanánovi)

Chus (Kúš)

Nimrod (z Ninive, první lovec)

Sába (Seba, Etiopští, Královna ze Sáby navštívila Šalomouna)

Mezraim (Misrajim)

Chasluim (Filištínští, Pelištejci, Palestinci)

Put (Pút, Mouřenínští, Libyjci)

Kanan (Kenaan, Fénicie)


Sidon (Sidón)


Heth (Het, Chét, Chetité, Bedřich Hrozný)


Jebuzeus (Jebús, zakladatel Jeruzaléma, který se jmenoval dříve Sálem a ještě dřív Jebús)


Amorheus (Emoreus)


Gergezeus (Girgaseus)


Heveus (Chiveus)


Araceus (Arkeus)


Cineus (Sineus)


Aradeus (Arvádeus)


Samareus (Semáreus)


Amatheus (Chamáteus)
-2446600502
Sem (Šém, Semité, všichni následovníci se nazývají Semité včetně Arabů, pročež arabský antisemitismus je úsměvný směr)
-2346438100
Arfaxad (Arpakšád)

Kainan (podle Lukáše)
-231143335
Sále (Sáleh, Sala, Šelach)
-228146430
Heber (Hebrejci)
-224723934
Peleg (Fálek, Falek)
-221723930
Réhu (Raga, Ragau, Rehú, Reú)
-218523032
Sárug (Sáruch, Serúg, Seruch)
-215514830
Náchor (Nachor)
-2126205 29  Odchod z Ur Babylón, Táre (Tare, Tháre, Terach)

  Irák do Cháran, SýrieHáran

Lot (Sodoma-Gomora, Lotova žena, incest)


Moáb


Amon
-205617570  Usazení se v Palestině Abraham (Abram, manželka Sára, služka Agar)
-1970
86
Izmael (syn pouště - první Arab, syn služky Agar)

Madian (Midján)
-1956180100
Izák (manželka Rebeka, syn Sáry)
-1896
60
Ezau (Edóm, Idumejští)

Elifaz (Elífaz)

Amalech (Amálek)

Rahuel (Reúel)


Zára (Zerach)


Jobab (Jób, Jóbab)
-189614760  12 Izraelských rodů Jákob (Izrael) (Izraelci, manželky Lía a Ráchel)

Ruben (Rúben)

Simeon (Šimeón)

137
Léví (Lévi, Levi, který jako kněžský rod neměl právo na území, jeho právo přešlo na Josefovy syny)

133
Kahat (Kehat)

137

Amram (Amrám)
-1628120

Mojžíš (vyvedl Izraelce z Egypta, knihy Mojžíšovy, židovsky Tóra, Starý Zákon)

123

Áron


Miriam

Izachar (Isachar)

Zabulon (Zabulón)

Dan

Neftalím (Neftalí)

Gád (Gad)

Aser (Ašer)

110
  Odchod do Egypta Jozef (Josef, zavlečený do Egypta, stal se rádcem faraona a správcem Egypta)

Manases (je někdy se svým bratrem Efraimem počítán za 2 rody z 12-ti - místo jednoho Josefova a jednoho Levího

Efraim


X (jméno neznámé)


Nún
-1588110

Jozue (nástupce Mojžíše po jeho smrti)

Benjamín (nejmladší syn, dnes se používá pro "zelenáče" pojem "benjamínek")

68
Juda (Judea, Jude, Žid, manželka/snacha Támar)

53

Fáres (Fare, Fares, Peres)


Ezrom (Chesróm, Chesrón, Chesron)


Arni (podle Lukáše, Ekumenický překlad)

  Návrat z Egypta
Kálef (Káleb,mnž.Efrata,Betlém)

60

Segub (Segúb)

  Doba soudců...
Jair (Jaír,Vsi Jairovy)


Aram(Ra(á)m,Admin)


Aminadab (Amínadab)

JeminiNázon (Naason, Nachšón)

AfiaSalmon (Salmón, Salma, Sala)

BechoratBóz (Boaz, Bóaz)

SerorObéd

AbielIzai (Izaj, Isaj, Jišaj, Jesse)

CisSarvie (Séruja)
-1100
  Doba královskáSaul Joáb (Jóab, Davidův bodyguard)
-106070
David(král) verze podle Lukáše
-102058
Šalomoun (lidově Šalamoun) Nátan (Natham)
-980
  Rozdělení království na Judsko a zbyt. Izrael Roboám (Rechabeám)Matatan (Mattath)
-963
Abiáš (Abia, Abijáš, Abiam)Ménam (Menna)
-960
Aza (Asaf, Ása)Mele (Melea)
-919
Jozafat (Jóšafat)Eliachim (Eliakim)
-894
Jorám (Jóram, Jehoram)Jónam (Jonam)
-886
Ochoziáš (Achazijáš)Jozef (Josef)
-879
Joas (Joáš)Juda
-839
Amaziáš (Amasjáš)Simeon
-810
  Zajetí obyvatel Zajordání Azariáš(Azarijáš,Uzijáš,Oziáš)Léví (Levi)
-758
Jotam (Joátam, Jótam)Matat (Mathat)
-742
Achas (Achaz)Jórim (Jorim)
-726
  Zajetí obyvatel IzraeleEzechiáš (Chizkijáš) Eliezer
-697
Manases (Manase, Menaše)Józ (Jesus)
-642
Amon (Amos, Amón)Er
-640
Joziáš (Jóšijáš)Elmódam (Elamadam)
-609
Joachaz(Jóachaz)Kozam (Kosan)
-609
Joakim (Jójakím, Eljakím)Addi
-598
Jekoniáš(Joachin,Jójakín,Jechoniáš)Melchi
-587
  Zajetí obyvatel Judska a deportace do Babylónie Salatiel (Šealtíel)Neri
-520
  Návrat židů z Babylóna do Palestiny po 70-ti letech zajetí PedaiSalatiel (Salathiel)

Zorobábel (Zorobabel, Zerúbábel)Zorobábel (Zorobabel)

AbiudRes (Resa)

Eliachim (Eljakim)Johann (Johanan)

Azor (Azór)Juda (Joda)

Sádoch (Sádok)Jozef (Josech)

Achim (Achima)Semei

EliudMatatiáš (Matathias)

EleazarMahat

Mátan (Mattan)
Nagge (Nagai)

Jákob

Esli

Jozef (Josef)
Naum (Nahum)
033
  Vznik křesťanství Ježíš Kristus)

Amos

verze podle Matouše
Matatiáš (Matathias)


Jozef (Josef)


Jann (Janai)


Melchi


Léví (Levi)


Matat (Mathat)


Heli

podle Lukáše

Názor?

English version