Izraelští králové

Rok

Vládl od svých [let]

Délka vlády [let]

Vůdce, soudce, prorok, král

Historická událost

-16418040Mojžíšvyvádí Izrael z Egypta
-16019218Jozue přichází do Palestiny, královské město Sílo a Masfa
-1583S

o

u

d

c

i
13starší
-157048Otoniel Judský, zeť Kálefabojoval proti Chusanu Syrskému, Baalu a Aštarotovi
-152298Ahod Benjamínský, syn Ger levák, bojoval proti Eglonu Moábskému (tlustý, propíchnutý)
-142460Debora Efraimská + Barák Neftalímský Jáhel hřebíkem do hlavy zabila generála Zizáru, proti Jabínu Kananejskému
-136447Gedeon Manaseský
(Jeroboál, syn Joase Abie Zeritského)
zázrak s ovčím rounem, bojoval proti Madianským+Amalechitským, Goréb a Zéb, Baal
-13173Abimelech, syn Gedeonapobil 70 bratrů, zabitý ženou při obléhání
-131423Tola Izacharitský
-129122Jair Galádský30 měst, Vsi Jairovy
-126924Jefte, syn Galád a nevěstky obětoval dceru, bojoval proti Filistínským+Amonitským
-12457Abesam Betlémský
-123810Elon Zabulonský
-12288Abdon, syn Helleleův Fanatonský
-122060Samson Judský, syn Manuezůvbojoval proti Filištýnským a Dagonovi
-11605840Elí prorokpěstoun Samuele
-1120
20Samuel prorok pomazal na krále Saula a pak i Davida), bydlel v Ráma, soudil v Masfa, Bethel a Galgala
-1100
40Saul králemv Gabaa
-10603040David králem v Hebronu, později porazil Jebúz, přejmenoval ho na Jeruzalém a usadil se tam
-10201840Šalomoun králem postavil 1. chrám, kam se sjížděli obětovat židé z celého Izraele, po odstoupení Šalamouna se Izrael dělí na Judu (s Benjaminem) a ostatní Izraleské země
-1016
stavba 1. chrámu, kam se sjížděli obětovat židé z celého Izraele

Judský král

Izraelský král


-9804117Roboám (Rechabeám)Jeroboám (Jarobeám) postavení svatyní v Izraeli v Bet-Elu a Danu - zlaté tele, modlářství, královské město Sichem (Efraim)
-963
3Abiam (Abijám)
-96041Aza (Ása)
-9582Nádab
-95724Báza (Baeša)královské město Tersa
-9342Éla
-9330Zamri (Zimrí)vládl 7 dní
-93312Amri (Omrí)královské město Samaří (I Kral.16.24 - hora Someron od Semera)
-92222Achab manželka Jezábel Sidonská, vraždila Hospodinovy proroky, prorok Eliáš (Elijáš)
-9193525Jozafat (Jóšafat)
-902
2Ochoziáš (Achazjáš)
-90112Jorám (Jóram)prorok Elizeus (Elíša), žák Eliáše
-894328Jehoram (Jorám,Jóram) vzal si Izraelskou dceru Achaba Atalii
-886221Ochoziáš (Achazjáš)
-886
28Jehú Jehú zabil Jórama, Ochoziáše i Jezábel, zničil Baalovy proroky
-8856Atalia (Atalja)Atalia povraždila všechny Davidovy potomky až na Joase
-879740Joas (Jóaš) Joas dosazen na trůn, Atalia zavražděna, oprava chrámu
-856
17Joachaz (Jóachaz)
-84216Joas (Jóaš)
-8392529Amaziáš (Amasjáš)
-824
41Jeroboám (Jarobeám)proroci Amos a Ozeáš
-8101652Azariáš
(Azarjáš, Uziáš)
malomocný, založil Elat, prorok Izaiáš
-772
0,5Zachariáš (Zekarjáš)
-7710Sallum (Šalúm)
-77110Manahem (Menachém)
-7602Pekachia (Pekachjáš)
-75820Pekach -734 Asyřané (král Ful (Púl)) deportují obyvatele ze Zajordání (Ruben, Gád, polovina Mannasese) a Neftalím II Kral.15,29
-7582516Jotam (Jótam)prorok Micheáš
-7422016Achas (Achaz)
-730
9Ozee (Hóšea)
-7262529Ezechiáš (Chizkijáš) zničil bronzového Mojžíšova hada, -712 Asyrský král Senacherib neúspěšně obléhá Jeruzalém
-721
Asyřané zabírají a deportují obyvatele celého Samaří (Izraele)
-6971255Manases (Menaše)

-668
Ašurbanipal zakládá v Asýrii v Ninive knihovnu
-642222Amon (Amón)
-640831Joziáš (Jóšijáš) proroci Sofoniáš, Nahum, Jeremiáš, oprava chrámu, nález Tóry
-612
pád Ninive
-609230Joachaz (Jóachaz)prorok Abakuk
-6092511Joakim
(Jójakím, Eliachim)

-606
pád Asýrie
-604Babylonský král Nabuchodnozor
-598180Joachin
(Jójakín, Jekoniáš)
-598
první deportace Židů do Babylonie, Jekoniáš byl 37 let ve vězení
-5982111Sedechiáš
(Sidkijáš, Mataniáš)
prorok Ezechiel
-587
pád Jeruzaléma, zničení chrámu, deportace Židů do Babylonie Nabuchodnozorem
-539
perský král Kýros poráží Babylonii
-538právo Židů na návrat do Jeruzaléma
-520stavba druhého chrámu, proroci Ageus a Zachariáš
-458Ezdráš
-445Nehemiáš
-300egyptská nadvláda
-300Septuaginta-řecký překlad Starého Zákona
-198syrská nadvláda
-167Makabejské války
-142samostatnost Judska
-63římská nadvláda
-37Herodes I.
-4narození Ježíše

Názor?

English version