Biblické míry, váhy, mince, čas

Oddíly: Váhy, platidla | Mince | Objemové míry | Délkové míry | Časové údaje | Měsíce | Hlavní výroční slavnosti a svátky

Váhy, platidla

Zpočátku se vážilo jen zlato a stříbro, ostatní se měřilo. Mince nebyly, pouze zrnka, tyčinky nebo kousky kovů v různých tvarech.
Základem váhy byl šekel (sikl) neboli lot, který se nazýval lotem svatyně, protože se uchovával ve stánku jako normál (II M.30.13; II M.38.24-26).
Ve zlatě měl lot 16 g, později asi 11 g. Časem se také počítalo jen 50 lotů na libru.
Ve stříbře byla váha o něco menší, lot něco přes 14 g, libra tedy měla 700 g a centnéř 42 kg.
Slovo lot se překládá jako váha u Amos.8.5 (přivětšovali váhy=zvyšovali hmotnost závaží).

V Bibli se uvádějí tyto váhy:

JednotkaHodnotaPřepočet, odkazy
Gera (zrno, haléř, peníz)0.8 g III M.27.25, IV M.3.47, IV M.18.16, Ezech.45.12
Šekel (lot)16 g
(14g nebo 11g)
= 2 beka = 20 ger, II M.30.13
Libra (mina) 960 g (700 g)= 60 (50) lotů, I Kral.10.17
Hřivna (centnéř, talent)58 kg (42 kg)= 60 liber
Jinde je hřivna rovná libře, nikoliv talentu:
Hřivna (máne) 0.5 kg= 60 šekelů (jinde 50 šekelů)
Talent (kikkár)30 kg= 60 hřiven = 3600 šekelů (jinde 3000 šekelů)
Existovaly i tzv.:
Šekel lehký8 g
Hřivna lehká0.5 kg
Hřivna těžká1 kg

Názor?


Mince

Zpočátku byla platební jednotka šekel (16 g) stříbra.
Skutečné peníze přišly do oběhu až asi v 6.stol př.Kr. (vyskytovaly se tedy až po návratu Izraelců z babylónského zajetí).
Zpočátku se používal vážený kov, tak jako bylo zmíněno v předchozím odstavci a váhy vlastně byly platidlem.
Jednotkou byl šekel, mina, hřivna nebo lot, libra, centnéř. Hodnota se dá jen těžko určit, můžeme usuzovat jen podle ceny zlata a stříbra.
Užívaly se i menší kousky a jako výměný kov se zavedl i bronz.
Za vlády Daria Hystapse Perského (581-485 př.Kr.) byly raženy první mince dareikony (darkony, darejky) s obrazem krále klečícího s lukem v jedné a šípem v druhé ruce. Je o nich zmínka u Ezd.8.27 (Kraličtí je překládají jako drachmy) a I Par.29.7 (Kraličtí jako zlaté).
Tyto mince o váze asi 8 g byly běžným platidlem na Východě až do doby Alexandra Velikého. Kromě toho se o drachmě mluví v Ezd.2.69 a Neh.7.71-73, kde však pravděpodobně jde o jinou minci (darkemonim).
Po rozdělení Alexandrovy říše byli Židé pod nadvládou Ptolemeovců a Seleukovců a užívali egyptské a fénické mince tetradrachmy, didrachmy a drachmy, které se rovnaly šekelu, půlšekelu a čtvrtšekelu.
Šimon Makabejský dosáhl práva razit vlastní mince - razil stříbrné šekely a půlšekely a bronzové šestiny šekelu. Později i herodovci razili své mince, nakonec s obrazem císaře.

V Novém Zákoně se mluví o těchto mincích:

JednotkaHodnotaPřepočet, odkazy

Stříbrné mince

Šekel (stříbrný, tetradrachem, čtyřdrachma, stater)16 g stříbra = 4 denáry, Mat.26.15
Půlšekel (didrachem, dvoudrachma)8 g stříbra= 2 denáry
Denár (drachma, groš, "denní peníz")4 g stříbra = 16 haléřů, denní výdělek dělníka
Mat.18.28, Mark.6.37, Luk.15.8, Mat.17.27

Bronzové mince

Haléř (penízek, assarion) = 4 kondrantes, Mat.5.26, Luk.12.6, Mat.10.29
Kondrantes (quadrans, čtvrtá část peníze) = 2 šarty (leptony), Mark.12.42, Luk.21.2

Ostatní:

Mina (hřivna)cca 0.5 kg stříbra = 100 denárů, Luk.19.13
Talent (hřivna)cca 30 kg stříbra = 60 min nebo 6000 denárů, tedy 1500 šekelů, Mat.18.24

Názor?


Objemové míry

JednotkaHodnotaPřepočet, odkazy
Log (mírka)cca 0.3 l
(jinde 0.5 l)
= 6 obsahů vaječných skořápek III M.14.10;
III M.14.12; III M.14.15; III M.14.21; III M.14.24
Káb1.2 l (jinde 2 l)= 4 mírky, II Kral.6.25
Gomer (ómer, issárón)2.2 l (jinde 3.6l) II M.16.16, II M.16.18, II M.16.22, II M.16.32-33,
Hin (hín, pinta)3.6 l (jinde 6 l) = 3 káby = 12 logů, II M.29.40, III M.19.36
Bat (měřice, míra, korec, tuna, seách, lahvice, láka)7.2 l = 2 hin, (láka = kožená nádoba), I M.18.6, V M.25.15, I Sam.25.18, I Kral.4.22, I Kral.5.11, I Kral.18.32, II Kral.7.1, II Kral.7.16, II Kral.7.18, Prisl.20.10, Mich.6.10, Jan.2.6, Mat.13.33, Luk.13.21, Zj.6.6, V M.25.14, Luk.16.7, I Kral.7.38, II Par.4.5, Luk.16.6, II Par.2.10), Iz.5.10
Efa (efi, éfa, měřice)21.6l (jinde 36l) = 10 gomer = 3 míry, Soud.6.19, II M.16.36
Chomer (chómer, kor, kór, míra, sud)216l (jinde 360l) = 10 efi, III M.27.16, IV M.11.32, Ezd.7.22
Efa je míra pro věci sypké, bat, hin a log pro tekuté.
Jinde se uvádí:
Gomer= 3 pinty
Bat= 9 pint
Chomer= 2 korce
Éfa (efi)= bat
Sea (seach)12 l
Letek180 l

Názor?


Délkové míry

JednotkaHodnotaPřepočet, odkazy
Loket obyčejnýcca 40 cmV M.3.11
Loket královskýcca 55 cmje větší o dlaň, Ezech.40.5
Loket římskýcca 64 cm= 1.5 stopy
Loket= 2 pídě = 6 dlaní (pěstí, šířka 4 prstů) = 24 palců
Prut3.3 m= 6 loket
Hon (stadion)cca 192 m= 300 loktů
Římská míle= 1000 kroků = 1.5 honu
Cesta jednoho sobotního dne969 m= 2000 loket

Názor?


Časové údaje

Den

Den (kalendářní) začínal západem slunce a trval zase do západu slunce. Den (bez noci) se dělil na dvanáct hodin a Židé ho počítali od východu slunce (devátá hodina u Mat.27.46 odpovídá naší 15-té hodině). Římané počítali den od půlnoci a takto ho počítá i apoštol Jan.

Hodina

Ve Starém Zákoně je zmínka o hodině v Dan.3.6 a o slunečních hodinách v II Kral.20.9.

3 bdění

Noc se dělila bdění neboli hlídky (strážný bděl nad bezpečností během noci, byl na hlídce) - na první bdění do půlnoci (Plac.Jer.2.19), prostřední bdění do 3 hodin (Soud.7.19) a jitřní bdění (II M.14.24).

4 bdění

V Novém Zákoně byly čtyři bdění (Mark.13.35) a to první 18-21 hodin (večer), druhé (Luk.12.38) 21-24 hod (půlnoc), třetí 24-3 hod (když kohouti zpívají) a čtvrté (Mat.14.25) 3-6 hod (ráno).

Hodiny

Tak jak byla rozdělená noc na čtvrtiny, které se nazývali bděními, tak se také obdobně rozdělovalo 12 hodin dne (Jan.11.9) na čtvrtiny a každá čtvrtina se nazývala hodinou podle té, kterou čtvrtina začínala.
Tak se první část dne nazývala první hodina, protože první hodinou začínala. Druhá část začínala po třetí hodině a proto se nazýval třetí hodina, třetí část se nazývala šestá hodina a čtvrtá část devátá hodina.

Týden

Týden měl sedm dní. Dny v týdnu neměly názvy, ale označovaly se čísly. První den po sobotě je naše neděle. Kraličtí ten název užili v I Kor.16.2 (v každou neděli), ale v poznámce pod čarou připisují v každý den po sobotě.

Názor?


Měsíce

Měsíce se počítaly podle oběhu Měsíce a měly 29 nebo 30 dní. Rok měl 12 měsíců a protože se rok počítal podle Slunce, vždy několik dní zbylo. Aby se tento přebytek vyrovnal, byl každý třetí rok o měsíc delší, měl tedy 13 měsíců a tento měsíc se nazýval Ve Adar.

Měsíce jsou v Bibli uváděny čísly nebo názvy v tomto pořadí:

PořadíNázevPopis
1Abib (Nisan) březen-duben. Abib má název od obilí protože v těchto teplejších krajinách bývalo již v tomto měsíci obilí zralé a začínala sklizeň. Proto se někdy název vysvětluje jako měsíc nového obilí. Kaldejsky se nazývá Nisan.
2Zivduben-květen
3Sibankvěten-červen
4Tamuzčerven-červenec
5Abčervenec-srpen
6Elulsrpen-září
7Tišri (Etanim)září-říjen
8Bulříjen-listopad
9Kislev listopad-prosinec. Zima začínala v devátém (Jer.36.22) měsíci a trvala asi do jedenáctého měsíce.
10Tebetprosinec-leden
11Šebatleden-únor
12Adarúnor-březen
(13)Ve Adarpouze v přestupném třetím roce po měsíci Adaru

Názor?


Hlavní výroční slavnosti a svátky (II M.23.14)

SvátekObdobíPopis/odkaz
Slavnost fáze a přesnic14. dne v měsíci Abib (Nisan) Slavilo se na památku odchodu z Egypta. Slavnost přesnic se jmenuje podle toho, že jedli přesné (nekvašené, z prosa) chleby; jinak také Velikonoce (Velká noc), III M.23.5, V M.16.1
Letnicesedm týdnů po velikonocích Slavnost žní nebo prvotin, jinak také slavnost téhodnů, III M.23.15, V M.16.9
Slavnost stánků nebo sklizně15. dne sedmého měsíce Slavilo se na podzim, když se sbíralo ovoce, víno a všechna úroda. Slavnost stánků se jmenuje podle toho, že během těchto svátků lidé zůstávali sedm dní ve stanech na památku toho, že tak bydleli na poušti, III M.23.34
Svátek troubení1. dne sedmého měsíce Tehdy začínal kalendářní rok (na rozdíl od církevního), kdy nakupovali, prodávali, najímali služebníky a slavili milostivé léto, III M.23.24.
Milostivé létokaždý padesátý rok Slavilo se po sedm krát sedmi letech, kdy se každý vrátil ke svému majetku a ke své rodině, protože toho roku byla vždy vyhlášena svoboda všem lidem v zemi, III M.25.10.

Názor?

English version