Učedníci a apoštoli

Ježíše na jeho cestě provázelo 12 učedníků, kteří po jeho smrti založili křesťanskou církev a spolu s dalšími šiřiteli víry, které získali, si začali říkat apoštoli (ne ti, co se učí, ale ti, co byli poslaní).
Někdy čteme třeba o Barnabášovi, ale vlastně nevíme, kde se v Bibli vzal, kde je o něm první zmínka - jestli to není ten lotr, co ho pustili, aby mohli ukřižovat Ježíše.
Snažil jsem se tedy vyjmenovat původní učedníky a ostatní důležitější apoštoly s uvedením první zmínky a místa původu.

Jméno/název

Odkaz

Jan Křtitel

Jan.1.6, předchůdce Ježíše, Betabara za Jordánem

křesťan

Sk.11.26, poprvé použito v Antiochii

apoštol

Luk.6.13

Seznam učedníků

Petr (Šimon) Jonášův

Mat.4.18, Mark.3.16, Luk.6.14, Jan.1.41, Betsaida (1."papež" napsal I a II Petrův list)

Jan

Mat.4.21, Mark.3.17, Luk.6.14, Jan.13.23, Betsaida (napsal Janovo evangelium, I, II, a III Janův list a Zjevení)

Jakub (Zebedeův)

Mat.4.21, Mark.3.17, Luk.6.14, Betsaida (bratr Jana, napsal Jakubův list)

Filip

Mat.10.3, Mark.3.18, Luk.6.14, Jan.1.44, Betsaida (evangelizoval etiopského dvořana Sk.8.26)

Ondřej

Mat.4.18, Mark.3.18, Luk.6.14, Jan.1.41, Betsaida (bratr Petra)

Bartoloměj

Mat.10.3, Mark.3.18, Luk.6.14

Matouš

Mat.9.9, Mark.3.18, Luk.6.15, (výběrčí daní, napsal Matoušovo evangelium)

Tomáš (Didymus)

Mat.10.3, Mark.3.18, Luk.6.15, Jan.11.16, (neuvěřil, dokud si na vzkříšeného Ježíše nemohl sáhnout Jan.20.24)

Jakub (Alfeův)

Mat.10.3, Mark.3.18, Luk.6.15

Juda

Luk.6.16, Jan.14.22, bratr Jakuba, napsal Judův list)

Šimon (Zelótes)

Kananitský, Mat.10.4, Mark.3.18, Luk.6.15

Jidáš Iškariotský

Mat.10.4, Mark.3.19, Luk.6.16, Jan.6.71, (zrádce Ježíše, sebevražda)

Matěj

Sk.1.23, (zvolený místo Jidáše)

Seznam apoštolů

Pavel (Saul, Šavel)


Sk.7.58, (vrah Štěpána, Žid z Antiochie, pronásledoval křesťany) původně Saul, později nazván Pavlem Sk.13.9, (obrácený, největší šiřitel křesťanství)

Justus (Jozef, Barsabáš)

Sk.1.23, (z Korintu)

Barnabáš (Jozes)

Sk.4.36, (z Kypru)

Štěpán

Sk.6.5

Marek

Sk.12.12, (napsal nejstarší Markovo evangelium)

Timoteus

Sk.16.1, (Řek z Lystry, I a II Pavlův list Timoteovi)

Lydia

Sk.16.14, z Filippis

Priscila

Sk.18.2, (manželka Akvily)

Akvila

Sk.18.2, (Žid z Vlach (Itálie) a Korintu)

Apollo

Sk.18.24, (Žid z Alexandrie)

Tito

II Kor.2.12,(Pavlův list Titovi)

Lukáš

II Kor.13.13, (lékař, napsal Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů)

Názor?

English version