Význam názvů, výrazů a jmen

"kteráž," jak praví Kraličtí v své předmluvě, "od skutku aneb pro nějaké příčiny, buď lidu aneb některým místům dávána jsou, česky se vykládají, aby lépe z toho i textu rozumíno bylo".

Abadonzničení
Abrahamotec velkého množství
Abramotec velký nebo vysoký, vysoce vznešený
Adamčlověk
AdonisedechPán spravedlnosti
Agag(IV M.24.7) tak se nazývali Amalechitští králové (jako Egyptští faraonové)
Ahola (Ezech.23.4) její stan; jako by řekl Bůh: Mně do ní nic není, protože má svůj stan, v němž ona ne mou službu, ale ohyzdné modlářství provádí
Aholiba(Ezech.23.4) můj stan v ní - tedy chrám postavený v Jeruzalémě k Božím službám
Achiman(IV M.13.23) hrozný, strašný
Achor(Joz.7.26) zarmoucení
Alfaprvní písmeno v řecké abecedě
Algumim (Almugin)ebenové dřevo
Allon Bachuth(I M.35.8) dub pláče
Amen ať se tak stane
Ammimůj lid
Ananiášmilý Hospodinu
Apollyonzničení (řecký překlad slova Abadon)
Aralot(Joz.5.3) pahrbek neobřízek
Ariel(Iz.29.1) lev silný nebo ukrutný
Aseršťastný
Astar(mn.č. Astarot) stádo ovcí - ta modla byla asi socha ovce
Aven(Oz.10.8) viz Betaven
Azal(Zach.14.5) snad část města Jeruzaléma největší a nejbezpečnější proti útokům nepřátel, kterou nazývá Josef Bezeta
Azariášpomoc Hospodina
Azazel (III M.16.8) asi hora nedaleko od hory Sinai, která se jmenuje podle kozla tam vyháněného. Jiný výklad: kozel poslaný na poušť který vynáší s sebou všechno špatné
Baal (Bál)pán, mistr, hospodář nebo vládce
Baal Zebub (Belzebub) se vykládá: pán nad mouchami
Babel (Babylon)zmatení, smísení
Balperazim (I Par.14.11) hospodář nebo pán roztržení, protržení - nebo jak se vykládá v II Sam.5.20 - břeh protrhnutí
Baltazar(Dan.4.5) Bélova (modla Babylonská) tajemství má v pokladu
Batrabbim(brána B.; Pis.Sal.7.4) brána lidí; brána, která je dcera mnohých
Bázanbyla krajina úrodná na obilí, dobytek a jiné věci
Belfegormodla Madianských, také někdy pouze Fegor
Ben Amonsyn mého lidu
Ben Oni(I M.35.18) syn mého zármutku
Benhinnomviz Gehinnom
Beniamin(I M.35.18) syn pravice
Beracha(II Par.20.26) dobrořečení
Beria(I Par.7.23) v zármutku
Bersabestudna přísahy
Betaven(Oz.4.15) dům špatnosti - také pouze Aven
Beteked(II Kral.10.12) místo, kde se stříhaly ovce
Beter(Pis.Sal.2.17) rozdělení
Bethanydům datlí nebo fíků
Betheldům (Boha) Silného
Bethesda (Jan.5.2) dům milosrdenství, nemocnice; nebo se čte: Bet ašda. t.j. dům nebo místo, kde se vody slévaly nebo stékaly
Betlémdům chleba
Boanergessynové hromu
Boaz(I Kral.7.21) v něm je síla
Bochim(Soud.2.5) místo plačících
Ceretejští (Sofon.2.5) Filistinští (I Sam.30.14; I Sam.30.16)
Dágon(Soud.16.23) byla asi socha nahoře s lidskou tváří, dole rybí, jméno bylo podle Dag, t.j. hebrejsky ryba
Dansoudce
Danielsoud Boží
Didymusblíženec, dvojče
Dínasoudící
Dorkassrna
Ebenezerkámen pomoci
Edsvědek
Edenzemě rozkošná
Edomryšavý; Edom byl Ezau, z něhož pocházel národ Idumejský, podle něho se jmenovala i krajina, kterou osídlili
Efodkrátký oděv bez rukávů, kterým se protahovalo spodní širší roucho, dosahoval od ramen k pasu
Efrataúrodný, plodivý
Emimhrozní, strašliví
Enakimozdobení řetězem, bohatí, pyšní
Ensemessluneční studna
Evaživá
Ezauchlupatý
Ezel(I Sam.20.19) příchod
Fanueltvář Boží
Farezprotržení
Farizeové "nejvyšší sekta" v té době, zakládali si na plnění Zákona, učili dodržovat zákona se všemi jeho obřady, ale ve vztazích k lidem měli nedostatky. Nenechali Písma vykládat jinak než podle sebe a tím si ponechávali klíč k jeho porozumění. Zakládali si na rozhodnutích starších, která stavěli na úroveň Zákona Božího; viz Saduceové
Fáze (Pesach)přeskočení, prominutí, přejití
Fegormodla Madianských
Gabbata(Jan.19.13) výšina nebo vyvýšené místo, na němž byl soudce vidět ze všech stran
Gádhouf, zástup
Gehinnom údolí Hinnomovo, nebo údolí syna (synů) Hinnom (Enom) bylo u vrat Východní brány Jeruzaléma, kde byla modla Moloch, které se obětovaly lidské oběti (v tom smyslu se užívá slova "gehenna" v N.Zákonu ve významu "pekelný oheň" (Mat.5.22 i jinde); viz též Tofet)
Gersom (Gerson)příchozí
Gomera(Oz.1.3) celistvost
Goreb(Soud.7.25) ničitel
Halak(Joz.11.17; Joz.12.7) lysá, holá
Halelu Jahchvalte Hospodina
Havot Jair(V M.3.14) vsi Jairovy
Helkat Hassurim(II Sam.2.16) pole nebo místo rytířů nebo mečů
Herodiáni služebníci nebo dvořané Herodese Antipy; jiný výklad je, že to byli správci ustanovení nad výběrem daní, další výklad je, že jsou to Židé, kteří vztahovali proroctví Jákobovo (I M.49.10) na Herodese podle toho, že to byl první z cizinců po odebrání vlády Judsku, který jim vládnul, a tak ho přijímali za Mesiáše, další výklad je, že Herodes Veliký, který byl napůl Židem, sjednotil své dvorní náboženství s Židovským a pohanským a založil novou sektu podobnou saducejskému nesmyslu, ke které se také přidal jeho syn Herodes Antipas. Ti, co toto náboženství nebo spíš Herodesův kvas (Mark.8.15) vyznávali, se tedy pravděpodobně nazývali herodiány
Horim(Horejští) běloskvoucí, vzácní, urození
Horma(IV M.21.3) prokletí, vyplenění, vyhlazení
HosannaSpas nás, zachovej nás (jsou to slova ze Z.118.25)
Hutsab(Nah.2.7) postavená, usazená
Charod(Soud.7.1) strach
Ichabodkde (je) sláva?
Immanuels námi Bůh
Izacharmzda, odplata
Izáksmích, smíšek
Izmaelslyšel Bůh
Izraelten, kdo s Bohem zápasil
Jábez(I Par.4.9) bolestný
Jabín(Joz.11.1) moudrý, opatrný, pán ostrého a hlubokého rozumu nebo moudrý a prozřetelný stavitel
Jachin(I Kral.7.21) upevni (Bože) tuto vládu
Jákobrukou patu držící
Jedidiah(II Sam.12.25) milý Bohu nebo Bohumil
Jegar Sahaduthahromada svědectví
Jeruzalémjméno má podle Sálem, tedy pokoje
Jezreel(Oz.1.4) semeno nebo rozsévání či rozsypání a roztroušení Boží
JežíšSpasitel
Jozafat(Joel.3.2) toto údolí se také nazývalo Beracha
Jozefpřidaný
Judavyznavač, chválící
Justus(Sk.1.23) spravedlivý
Kabul(I Kral.9.13) ničemná, zavřená, neúrodná
Kananitský (Mat.10.4) podle své země Káni nebo spíš od hebrejského slova Kanna, tedy horlivý - tak je v Písmech jmenovaný Zelótes (Luk.6.15; Sk.1.13)
Kandáces(Sk.8.27) tak se běžně nazývaly Mouřenínské královny, stejně jako u Římanů se císařové nazývali Caesares
Kasievýborná vonná skořice
Kibrot Hattávehroby žádosti
Kirchareset(Iz.16.7) jedno z hlavních měst Moabských, nazvané podle toho, že jeho zdi byly postavené z cihel
Kozbi(IV M.25.15) lhářka, podvodnice
KristusPomazaný (Mesiáš)
Lévípřipojený
Libertini (Sk.6.9) se nazývali ti, kteří kdysi byli sluhové a otroci a byli osvobozeni, čili že pocházeli z nižších vrstev, byli odděleni od urozených a měli svou zvláštní školu
Litostrotos(Jan.19.13) místo, kde byla podlaha řemeslně vydlážděná nebo litá
Loammi(Oz.1.9) ne lid můj
Lorucháma (Oz.1.6) nedošla milosrdenství, nebo jak s. Pavel (R.9.25) vykládá: nemilá nebo nemilovaná
Magor missabib(Jer.20.3) strach všude kolem
Malachiášposel (anděl) Hospodinův
Mandar nebo pokrm připravený a hotový; další význam: "manhu" znamená "co je to?"
Manasesnepamět, zapomenutí
Marahořká, smutná, truchlivá
Maran atha(I Kor.16.22) přišel náš Pán
Masah a Meribachpokoušení a svár
Maserefot(k vodám M.; Joz.11.8) spálené vody, což se vykládá jako termální prameny, nebo solné vody
Melech(též Melchom) jinak Moloch
Melchisedechkrál spravedlnosti
Memfis (Oz.9.6) hebrejsky Moff, jinak Nof, bylo velmi slavné hlavní město v Egyptské zemi (Iz.19.13)
Mesiáš(Dan.9.25) nebo Kristus, obě slova znamenají totéž: Pomazaný
Michal(Dan.10.13) ten, kdo je jako Bůh silný
Mitsar(Z.42.7) maličké
Mizaelvyžádaný od Boha
Mojžíšvyňatý z vody
Moloch vykládá se jako král (Hladolet). Modla Moabských v údolí blízko Jeruzaléma nazvaném Gehinnom neb Gehenna v domě, který se jmenoval Tofet. Socha byla, jak říká s. Jeroným, měděná a dutá, jíž se obětované dávalo do rukou a uvnitř byla rozpálena žhavými uhlíky
Nábal(I Sam.25.25) blázen
Nazareusoddělený, Bohu oddaný a posvěcený
Neftalímzměnilo, obrátilo se
Nechustam(II Kral.18.4) měděný nebo z mála mědi, jako by řekl: Trochu mědi a ne Bůh
Nimrodova země(Mich.5.6) země Babylonská (I M.10.10)
Noemipotěšená, veselá
Nofviz Memfis
Omegaposlední písmeno v řecké abecedě
Parvarim(II Kral.23.11) na předměstí
Paschur(Jer.20.1) jenž rozšiřuje bledost
Pekód(Jer.50.21) navštívení nebo pomsta
Pelekrozděleni
Peres(II Sam.6.8) průrva, mezera
Petrkameník, skála
PutštíLibičtí, tedy ti od Put, syna Chamova (I M.10.6)
Rabba (Rabbat)hlavni město Amonských, které se jinak nazývalo Filadelfia
Rácha (Mat.5.22) slovo Židovské nebo spíše Syrské Riká neb Reká znamená: marný, prázdný, a míní se tím člověk bez mozku, bez rozumu a zdravého úsudku a celkově člověk nevážný a lehkomyslný. Nebo jak jiní říkají, to slovo má svůj původ ze Syrského Rach, které znamená plivání, podle čehož někteří učitelé vykládají Rácha jako člověka hodného poplivání a zošklivení
Ramat Lechi(Soud.15.17) pohozené čelisti
Refaimobři, vyznamenaní v rytířských činech
Rehobothprostranství, rozšíření
Rubensyn pohledu, vzezření
Sabejští (Joel.3.8) potomci Sábovi (I M.10.7), kteří mívali největší sklady v Arabské zemi, která se jmenovala Arabia Felix, a provozovali v různých zemích všechny možné obchody
Saduceové měli název od Zádoka, původce své sekty. Říkali, že neexistuje vzkříšení, ani anděl, ani duch. Odpůrci farizeů, zavrhovali všecky lidské zákony, zakládali si pouze na liteře Zákona
Safenat Paneachvykladač snů
Salléchet(brána S.; I Par.26.16) brána vyhazování, protože touto bránou vyhazovali nebo vynášeli smetí a odpadky
Salmon (Z.68.15) byla hora nedaleko od Sichem (Soud.9.48), tmavá a neveselá kvůli hustotě černých lesů
Salmuna(Soud.8.5) zabraňující stínu a chládku
Samuelvyžádaný od Boha
Sárakněžna, matka mnoha národů
Sáraimá kněžna, tedy hospodyně pouze jednoho domu
Sáronzdařilá, ušlechtilá, vonná
Sear Jašub(Iz.7.3) zbytek se vrátí zpět
Segormalé
Setim dřevo cedrového druhu, roste jen v těch zemích a někdo říká, že je to akácie, jiný smrk. Údolí Setim (Joel.3.18) je údolí nejlepších cedrů
Simeonvyslyšený nebo ten který poslouchá
Sisaiukrutný, dravý
Sochotstáje, salaše
Sulamitská (Pis.Sal.6.12), Jeruzalémská, protože Jeruzalém se dříve jmenoval Sálem (I M.14.18)
Sur(II Kral.11.6) východní
Šalomounpokojný
Šiboletklas (Efratští vyslovovali jako Sibolet)
Tabbera(IV M.11.3) požáry, spáleniště
Tammuz(Ezech.8.14) modla Egypťanů
Teman (Temanští) potomci Temana, syna Elifazova, vnuka Ezauchova (I M.36.11; I M.36.15)
Terafim(Oz.3.4) obrázky
Tersa(Pis.Sal.6.3) krásné město, kde byl trůn Izraelských králů před postavením Samaří
Tofet bylo ohyzdné místo blízko Jeruzaléma v údolí Gehinnom, nazvané Tofet buď podle bubnu, nebo podle jeho šířky, nebo podle hrozného divadla, kdy tam někteří Židé obětovali a pálili své děti modle Moloch. U Iz.30.33 se toto slovo překládá jako Peklo
Tolmaistřelec, kopiník
Urim a Thumimurim znamená světlo, osvícení; thumim dokonalost, celistvost. O jaké věci šlo, se neví
Zabulonpřebývání, bydlení
Zamzomim(V M.2.20) spolčení pro tyranii a všemožné bezpráví a zločiny
Zéb(Soud.7.25) vlk
Zebah(Soud.8.5) vražda
Zelóteshorlivý
Zofim(IV M.23.14) strážní

Názor?

English version