Lekce 1: Ježíš

1/12 - » Lekce 2: Evangelium »

Kdo je Ježíš?

I M.1.26, I M.3.22 - spolustvořitel Člověka - Hospodin (Bůh Otec) netvořil sám, ale v trojici. Ježíš nezačal existovat v roce svého pozemského narození (rok 0), ale existoval při stvoření Země a člověka
Efez.3.9 - Bůh tvořil skrz Ježíše
Prisl.3.19 - Ježíš je Moudrost

Ježíš Kristus je Syn Boží

Jan.3.16 - Bůh obětoval pro spasení lidí svého jediného syna - nejdůležitější verš v Novém Zákoně (slovo jednorozený znamená jediný)
I Jan.4.15 - Bůh miluje ty, co vyznávají Ježíše jako Božího syna

Ježíš Kristus je Bůh

Jan.1.1 - Ježíš je Slovo, Slovo je Bůh
Jan.1.14 - Slovo se stalo člověkem
Jan.20.26-29 - nevěřící Tomáš uvěřil, že Ježíš je jeho Pán a Bůh
Kol.2.8-10 - v Ježíší přebývá plnost Božství
Iz.9.6 - Ježíš je Bohem silným a věčným
I M.1.1-2 - na počátku existoval Duch
Jan.15.26 - Duch vydává svědectví o Ježíši
Jan.17.5, Jan.17.24 - Ježíš existoval před Stvořením světa
Jan.8.58 - Ježíš existoval před Abrahamem
Zid.13.8 - Ježíš je tentýž v celé historii
Jan.8.19, Jan.10.30, Jan.16.12-15 - Ježíš je stejný jako Otec
Jan.10.38 - Ježíš je v Otci a Otec v Ježíši
Mat.26.63nn, I Petr.3.21-22 - Ježíš je v nebi na pravici Boží
Jan.5.20-26 - Otec Syna miluje a předal Synu soud nad lidmi
Mat.9.6 - Ježíš může odpouštět hříchy
Mat.11.25-27 - pravda je skrytá před moudrými a nikdo nezná Otce jako Ježíš
Mat.28.19-20 - křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého
Mark.3.28-29 - rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno
I Jan.5.5-8 - na nebi vydávají svědectví Otec, Slovo a Duch svatý
Jan.14.6-11 - Ježíš je cesta, pravda i život

Ježíš Kristus se narodil panně, byl počatý Duchem Svatým

Iz.7.14 - prorok Izaiáš předpověděl příchod Ježíše Krista 700 let před jeho narozením
Luk.1.30-38 - Anděl navštívil Marii a zjevil jí Boží vůli. Důležité je, že Marie s tím souhlasila - měla možnost i odmítnout
Mat.1.18-21 - Anděl navštívil i Josefa, manžela Marie
Filip.2.6-11 - Ježíš se kvůli spasení lidí stal člověkem a pokorně se nechal obětovat

Ježíš Kristus dělal zázraky

Luk.4.18 - kázal a uzdravoval
Sk.10.38 - jako člověk byl obyčejný, ale Bůh ho pomazal Duchem Svatým, takže mohl vymítat ďábla a uzdravovat nemoci
Jan.20.31 - zázraky se děly na důkaz, že je Boží Syn a Kristus (spasitel)

Ježíš Kristus spasil lidi svou smrtí

Jan.3.17 - Ježíš byl na svět poslán kvůli spasení lidí
Iz.55.11 - Ježíš (Slovo) byl poslán od Boha
Iz.53.4-7 - Ježíš na sebe pokorně vzal hříchy (nemoci) lidí
R.6.23 - trest za hřích je smrt
Mat.26.26-28 - jeho krev smývá hříchy
R.5.8 - Ježíš umřel za bezbožné

Ježíš Kristus vstal z mrtvých

Luk.24.46 - Ježíš dokazoval proroctví o svém zmrtvýchvstání
Sk.2.31 - Smrt nad Ježíšem nemá moc
I Petr.4.6 - Ježíš byl v pekle kázat mrtvým evangelium
Jan.10.9 - spasení se děje skrze Ježíše
II Kor.4.14 - Bůh vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás
R.10.9-10 - návod na spasení: uvěřit a vyznat Ježíše před lidmi
R.10.12 - Ježíš nabízí spásu všem lidem bez ohledu na rasu nebo náboženství
Zid.13.8 - Ježíš se nemění a může uzdravovat a dělat zázraky i dnes

Ježíš Kristus byl druhým Adamem napravujícím jeho selhání

I M.1.27 - člověk byl stvořený k Božímu obrazu
R.5.12 - první člověk zhřešil a tím i všichni jeho potomci a zasluhují smrt
R.5.15-19 - tak jak Adam přinesl lidem hřích, tak přinesl Ježíš spasení
I Kor.15.45-49 - první člověk byl ze země, druhý člověk z Nebe
I Tim.2.5 - Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi

Ježíš Kristus sedí na pravici Boží a oroduje za nás

Mark.16.19 - Ježíš sedí na pravici Boží (pravice je nejčestnější místo u vládce)
R.8.34 - Ježíš se za nás přimlouvá
Efez.1.20-22 - Ježíš je vládce všeho

Ježíš Kristus přijde znovu

Sk.1.9-11 - Ježíš přijde stejně jako odešel
Jan.14.1-3 - Ježíš připravuje pro lidi místo v Nebi
I Tes.4.16-17 - Ježíš přijde a odvede do Nebe mrtvé a potom i živé křesťany ("vytržení")
Zj.22.12 - Ježíš přijde brzy a bude soudit lidi

Ježíš Kristus přijde soudit lidi

Mat.16.27 - Ježíš odplatí lidem podle jejich skutků
Mark.16.16 - kdo uvěří, bude spasen
Jan.5.22-24 - Bůh nikoho nesoudí, přenechal soud Ježíši

1/12 - » Lekce 2: Evangelium »

Názor?

English version