Lekce 5: Křest

« Lekce 4: Znovuzrození « - 5/12 - » Lekce 6: Duch svatý »

Co je to křest?

Po znovuzrození se člověk stává novým člověkem a jeho staré já se musí "odstranit".

Křest vodou

Slovo křest znamená "ponoření". Předobraz křtu lze najít už v potopě světa a zachráněného Noeho - ten jediný byl spravedlivý, proto byl zachován. Hříšný zbytek lidstva se utopil. Tím byl svět "očištěný" od hříchu (I M.6.7) (na čas).
Obdobně se křest vodou provádí ponořením celého člověka do vody, z vody již vychází nový člověk, ve vodě zůstává "utopený" starý hříšný člověk. Křest vodou provádí starší křesťan, podobně jako Jan Křtitel. Jan Křtitel křestem připravoval lidi, aby byli schopní slyšet a přijmout Ježíše.
R.6.2-11 - hříšný člověk zemřel
Mark.16.15-16 - člověk má uvěřit evangeliu a PAK se pokřtít
Mat.3.11-17 - Jan Křtitel křtil vodou, Ježíš Duchem svatým
Mat.28.19-20 - křesťan má zvěstovat evangelium a křtít ve jménu Boha
II Kor.5.17 - nové stvoření

Křest Duchem svatým

Po křestu vodou (někdy i před ním) přichází křest Duchem svatým, kterým křtí Ježíš. Starší křesťané tomuto křtu mohou pouze pomoci - ale sami ho provést nemohou. Člověk pokřtěný Duchem svatým získává vyjímečné schopnosti, které se mohou u různých osob lišit - dar mluvení andělskými jazyky, dar prorokování, dar uzdravování atd.
Sk.1.4-8 - Duch svatý = Otcovo zaslíbení
Luk.24.49 - Ježíš slíbil lidem, že pošle Ducha
Sk.2.3-4 - křest Duchem svatým a mluvení v andělském jazyku
Sk.2.11 - andělskému jazyku rozuměli všichni cizinci
Jer.33.3 - telefon do Nebe - Bůh odpoví lidem na jejich volání
Mark.1.7 - po křtu vodou přichází křest Duchem svatým
Mat.3.11 - křest vodou je očištění
Sk.2.38 - odpuštění hříchů
Sk.8.14-17 - pomoc křestu modlitbou a vkládáním rukou
Sk.10.44 - křest při slovu Božím
Sk.10.47 - křest vodou až po křestu Duchem
Mark.16.17-18 - dary vymítání, jazyků, jeduvzdornosti, uzdravování (dobře se míti se vztahuje na uzdravené nikoliv na uzdravující)

Mluvení v andělském jazyku

I Kor.14.2 - andělský jazyk promlouvá pouze k Bohu
I Kor.14.4 - jazyk vzdělává křesťana, proroctví církev
I Kor.14.14 - jazykem promlouvá duch člověka, člověk nerozumí co sám říká

« Lekce 4: Znovuzrození « - 5/12 - » Lekce 6: Duch svatý »

Názor?

English version