Lekce 3: Pokání

« Lekce 2: Evangelium « - 3/12 - » Lekce 4: Znovuzrození »

Co je to pokání?

Člověk, který chce být spasený, musí činit pokání. Pokání je vyznání svých hříchů - i sebemenších.
Neexistuje člověk, který v životě nezhřešil (např. pýcha, nenávist, závist, lež, krádež) a který by nepotřeboval pokání.

Luk.24.46-47 - Ježíš trpěl za naše hříchy, ale spasení můžeme přijmout jedině, pokud vyznáváme své hříchy

Podobenství o marnotratném synovi

Luk.15.11-32 - podobenství o možnosti, jak nám mohou být hříchy odpuštěny
   Luk.15.11-12 - marnotratný syn chtěl předčasně dědictví (člověk zhřešil)
   Luk.15.13-16 - peníze rychle utratil a umíral hladem (hřích mu nepřinesl uspokojení)
   Luk.15.17-19 - činil pokání - rozhodnul se změnit (vyznal upřímně svůj hřích a poprosil Boha o odpuštění)
   Luk.15.20-21 - změnu, i když se styděl, provedl (odvrátil se navždy od svého hříchu)
   Luk.15.22-24 - otec mu vrátil jeho původní postavení (Bůh mu odpustil - smazal jeho hřích)
   Luk.15.25-30 - bratrovi přišlo otcovo jednání nespravedlivé
   Luk.15.31-32 - Bůh však miluje a přijímá i hříšníky, kteří si jeho přízeň nezaslouží

Obrácení lichváře Zachea

Luk.19.2-8 ("dávám chudým a navracuji podvedeným" znamená: "dám chudým a vrátím podvedeným" - slib nápravy svých hříchů)

Jan.8.44 - lidé jsou hříšní a následují ďábla
Sk.2.40 - zlé pokolení jsou spíše pokrytečtí křesťani (ti, co pravdu znají, ale neřídí se jí), než "neznabozi"
Jan.12.47 - Ježíš nepřišel soudit, ale spasit
Sk.16.31 - věř v Ježíše a budeš spasen ty i tvá rodina
Jan.8.12 - Ježíš je Světlo života
R.2.4 - nepohrdejte Boží shovívavostí
Mat.5.44 - milujte své nepřátele a modlete ze sa ně
Efez.4.26 - odpouštejte
II Kor.6.14-18 - křesťan nemůže dál pokračovat ve svých hříších a uctívat modly (modla může být vedle např. orientální sošky, ke které se člověk modlí, třeba např. i peníze, kariéra, sex atd. - všechno, čemu člověk tak nebo jinak slouží a co ho zotročuje)
Prisl.8.13 - očištěný člověk se musí stranit hříchu
Sk.19.18-19 - obrácení hříšníci, kteří se zabývali marnými uměními (v podstatě všechny "napřirozené schopnosti" - věštění, vyvolávání duchů, magie) se mají úplně odloučit od svých zvyků a všechny předměty, které používali ke své marné činnosti (knihy zaklínadel, křišťálové koule, apod.) zničit (ne prodat ani darovat ani skrýt).
Mat.3.2; Mat.4.17 - čiňte pokání, protože se přiblížilo Nebeské království
Luk.13.3 - kdo nečiní pokání, zahyne ve svém hříchu
I Jan.1.9 - tomu, kdo se kaje ze svých hříchů, Bůh odpustí
Mich.7.18-19 - odpuštěné hříchy jsou uvrženy do "mořských hlubin" - tedy beze zbytku zapomenuty

« Lekce 2: Evangelium « - 3/12 - » Lekce 4: Znovuzrození »

Názor?

English version