Lekce 8: Krev Ježíše

« Lekce 7: Modlitba « - 8/12 - » Lekce 9: Postavení v Kristu »

Jaký význam má krev Ježíše?

Krev v Bibli vždycky znamenala odpuštění hříchů. Lidé hřešili a pravidelně obětovávali zvířata, aby jim Bůh jejich hříchy odpustil. Krev zvířat však hřích pouze zakrývala, ale nesmývala. Teprve Krev Ježíše dokonale odstranila hřích. První nepřímá zmínka o krvi v Bibli je v pasáži o vyhnání člověka z ráje I M.3.21 - Bůh udělal Adamovi a Evě kožený oděv, pro který musel zabít zvíře. Konkrétní zmínka o krvi pak je poprvé v příběhu o Kainovi, který zabil Abela, jehož krev pak křičela k Bohu I M.4.10.

Působení Ježíšovy krve:

Efez.1.7 - odpuštění
I Jan.1.7 - očištění
R.5.9 - ospravedlnění
Zach.9.11 - vysvobození
Zj.12.11 - vítězství
Zid.9.14 - služba Bohu
Efez.2.13-14 - blízkost Bohu

Večeře Páně

Před svým ukřižováním Ježíš zavedl tradici slavení Večeře Páně. Při ní se mění chléb v Ježíšovo tělo a víno v Ježíšovu krev (Mat.26.26-28).
Přijímáním těla a krve pak křesťan potvrzuje svou sounáležitost s Kristem, potvrzuje smlouvu s Ním a očišťuje se od hříchů.

« Lekce 7: Modlitba « - 8/12 - » Lekce 9: Postavení v Kristu »

Názor?

English version